Antakya Otel

Antakya Otel

Antakya Otel

Antakya Otel

Antakya Otel


Antakya Otel
       
Yükleniyor...
antakya sanal tur
 
Antakya Otel Hotel
  Antakya yöresini çekici kylan ve tarihi boyunca göçlere açyk olmasyny sa?layan, ya?amy kolayla?tyran iklim ko?ullary ve verimli topraklarynyn yany syra Anadolu'yu Çukurova yoluyla Suriye ve Filistin'e ba?layan yollaryn kav?ak noktasynda bulunmasydyr.
  Ayryca Mezopotamya'dan Akdeniz'e çykmak için kullanilabilecek en uygun limanlar yine bu bölgededir. Hatay, inanç turizmi merkezleri, antik kentleri ve yaylalaryyla turizm potansiyeline sahip bir ildir...
St.Pierre Kilisesi
Antakya’nyn 2km kuzey do?usunda Reyhanly karayolu üzerinde Habib-i Neccar Da?y’nyn uzantysy olan Haç(Stauris) Da?y’nyn Etegindedir. 13 m. Uzunlu?unda 9m. Geni?li?inde 7m. Yüksekli?inde do?al bir ma?aradyr. Hz.Ysa’nyn ölümünden sonra havarilerden St.Pierre Antakya’ya gelerek (M.S.I.y.y.ilk yarysynda) burada telkinlere ba?lamy?tyr. Ysa’ya inananlara “Hyristiyan” ady ilk kez burada verilmi?tir. 1963 yylynda PapaVI. Paul tarafyndan burasy Hyristiyanlaryn Hac yeri olarak kabul edilmi?tir. Her yyl 29 Haziran’da St.Pierre günü (Bayramy) kutlamalary yapylmaktadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
St.Simeon Manastyry
Samanda? ilçesi yolu üzerinde, De?irmenba?y Beldesinden ayrylan bir yolla gidilen Aknebir Beldesi synyrlary içinde 479 m yüksekli?inde bir tepe üzerine kurulmu? St.Simeon manastyrynyn bir bölümü sa?lam kayalara oyulmu?, di?er bölümleri dik açyk duvarlarla çevrilmi?tir. Manastyryn sekizgen avlusunun ortasynda do?al bir kayadan yapylmy? sütun mevcuttur. Bu sütunun do?usunda üç kilise di?er yönlerinde ise mü?temilat vardyr. Manastyryrn üç giri? kapysy olup, do?u baty ekseni bir haç ?eklindedir. St.Simeon buraya M.S. 541 yylynda gelmi? ve 592 yylynda ölmü?tür. St. Simeon Terk-i Dünya tarikatynyn kendi ça?yndaki en önemli temsilcisidir
antakya otel hotel hotels otelleri
Haron (Cehennem Kayykçysy)
St. Pierre Kilisesine 10 dk. Mesafededir. Helenistik ça?da Antochus IV. Epiphones (M.Ö.175-164) döneminden kalan kaya kabartmasy eser, mitolojide “Cehennem Kayykçysy” olarak adlandyrylyr. Antiochus IV. Döneminde kentte yayylan veba salgynynyn durdurulmasy amacyyla ilahlar için yontulmaya ba?lanmy?tyr. Salgynyn durmasy ile kabartmanyn yapymy yarym byrakylmy?tyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Habib-i Neccar Camii
Cami, Antakya’nyn 636 yylynda Müslüman Araplaryn eline geçti?i dönemde in?a edilmi?tir. Bugün ki Türkiye synyrlary içerisinde in?a edilen ilk cami oldu?u kabul edilmektedir. Kurtulu? caddesinde bulunan cami Hz. Ysa’nyn havarilerine ilk inanan ve bu u?urda canyny veren bir Antakya’lynyn adyny ta?ymaktadyr. Caminin kuzeydo?u kö?esinde yerin 4 metre altynda Habib-i Neccar türbesi bulunmaktadyr. Etrafy medrese odalary ile çevrilidir. Cami avlusunda bulunan ?adyrvan 19.y.y. eseridir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Bakras Kalesi
Antakya-iskenderun yolunun 27. km’sinde Kyzylda? eteklerindedir.bu gün ayny adla anylyan bakras köyü biti?i?indedir. Helenistik dönemde Bakras kalesinin var oldu?unu temellerindeki in?aat tekni?inden anlyyoruz. Kalyntylar ise Bizans devri in?aat tarzyny göstermektedir. Bakras Kalesi Haçlylar döneminde Antakya Prensli?i’nin kuzeydeki en önemli savunma noktasyydy. Kale bir iç avlunun çevresinde ky?lalar, zindanlar müdafaa rampalary ve odalardan olu?maktadyr. Anadolu-Suriye-Mysyr güzergahyndadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Antakya Surlary
Antakya ?ehir surlary M.S. 526 yylynda justinyen tarafyndan yaptyrylmy?tyr. Eski devirlerde Antakya’nyn etrafy bu yüksek surlarla çevriliydi. Seleukos ve Roma dönemlerinde daha uzun ve yüksek olarak yapylan surlar üzerinde 360 nöbetçi kulesi ve Habib-i Neccar Da?y’nyn en yüksek ve sarp tepesi üzerinde bir iç kale bulunuyordu. Bugün surlaryn sadece Hacykürü? deresine bakan yamaçlardaki bölümü ile dere üzerinde ayny zamanda bent ve köprü görevi de yapan Demir kapy bölümü sa?lamdyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Koz Kalesi
Altynözü ilçesi Koz Kalesi Köyü’nün 1 km.kuzeyindir. Kalenin, Antakya’nyn güney bölgesini emniyet altyna almak amacyyla Antakya Prensli?i döneminde yapyldy?y ve Bizans-Haçly devrinde kullanyldy?y sanylmaktadyr. Kale, tepesi düzlük ve kenarlary sarp olan bir yükselti üzerine kurulmu?tur. Kesme kalker bloklarla yapylan kalede bugün iki burç bulunmaktadyr. Kale kapysy sonradan onarylmy?tyr. Kale içindeki mekanlaryn bir ço?u açy?a çykarylmamy? olup, tonozlu mekanlar, sarnyçlar ve seyirdim yolu görülmektedir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Ysos (epifenya) Harabeleri
Pers kraly Darius III ve Makedonya Kraly Büyük Yskender’in M.Ö. 333 tarihinde sava?ty?y bu bölge Helenistik dönemde kurulmu? ve Roma döneminde varly?yny sürdürmü?tür. ?u an bölgede antik ?ehir kalyntylary ve su kemerleri bulunmaktadyr
antakya otel hotel hotels otelleri
Sokullu Külliyesi
Dörtyol ilçesi, Payas beldesindedir. Külliye kervansaray, Pazar, hamam, cami ve medreseden olu?an Osmanly mimari örneklerindendir. Pazar Yeri: Külliyenin orta yerindedir. Üzeri tonozla örtülü çar?ynyn iki tarafynda dükkanlar bulunan dört kapyly bir mekandyr. Hamam: Pazaryn kuzeybaty tarafyna biti?ik, kyrmyzy ve siyah ta?lardan yapylmy?, so?uk, ylyk ve sycak olmak üzere üç ayry bölümden olu?maktadyr. Cami ve medrese: Pazaryn güneybaty biti?i?indedir. Cami avlunun güneybatysynda yüksek bir kubbe ile in?a edilmi?tir. Caminin kuzey tarafynda yer alan ve kapylary avluya açylan 14 adet kubbeli oda medrese e?itimi görenler için yapylmy?tyr
antakya otel hotel hotels otelleri
Hatay Müzesi
Antakya, Cumhuriyet alanynda bulunan arkeoloji Müzesi’nin yapymyna 1934 yylynda ba?lanmy?, 1948 yylynda ise ziyarete açylmy?tyr. Mozaik koleksiyonu bakymyndan dünyada ikinci syrada yer almaktadyr. Bünyesinde çe?itli dönemlere(prehistorik) ça?, demir ça?y, Helenistik, Roma, Bizans) ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana, Samanda? ile Yskenderun’da bulunan eserler sergilenmektedir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Titus Vespasianus Tüneli
?ehrin tamamy surlarla çevrili olup Çar?y ve El mina adly iki kapysy mevcuttur.?ehirde M.S.I.y.y da sel sularyny yönlendirmek,limanyn dolmasyny ve yerle?im yerlerine su baskynyny önlemek için vespasianus (M.S.69) döneminde ba?layan ve o?lu Titus (M.S.81) tarafyndan tamamlanan ,130 metresi kapaly di?er kysmy açyk olmak üzere, 1380 m uzunlu?unda, ortalama 7 m yüksekli?inde, 6 m geni?li?inde tünel yapylmy?tyr.Tünelin kazylmy? oldu?u kayalyk bölge ?ehrin nekropol (mezarlyk) alany olarak kullanylmy?tyr. Kapysuyu köyü yolu üzerinde ise Dor Mabedi yer almaktadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Kaya Mezarlar
Titus tünelinin deniz tarafyndaki giri?inden sa?a dönerek bahçeler arasynda ilerlemeye devam edilirse 100 metre sonra kaya mezarlaryna ula?yr.Yüksek bir yardaki kayaya oyulmu? ma?aralaryn içinde bulunan çok sayydaki mezaryn en çok ilgi çekeni, çukurun tabanyndaki geni? ma?aradyr.Bu ma?ara di?erlerinden farkly olarak yüksek ve gösteri?li yapylmy? olmasyndan dolayy halk arasynda ‘ Be?ikli Ma?ara ’ olarak adlandyrylyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Arsuz
Yskenderun’un 33 km güneyinde Arsuz Çayy a?zynda bulunan bir tatil köyüdür. Seleukos döneminde ayny yerde Rhosus ya da Rhosopolis kenti bulunuyordu. Belen antik ?ehir kalyntylaryna rastlamak mümkündür. Arsuz bugün daha çok denizi için tercih edilen bir merkezdir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Belen – Güzelyayla
Belen ilçesi – sarymazy mahallesi yol ayrymyndan ba?layarak 8 km’lik asfalt bir yol ile ye?illi?in ve ormanyn hakim oldu?u virajly bir güzergahtan çykylmaktadyr. Belen ve Yskenderun’dan minibüslerle ula?ym mümkündür. Yskenderun Körfezi’nin seyir terasy durumunda çam a?açlary ve kyr çiçekleri içerisinde kurulmu?, eski ve yeni tip yapylary ile gezilmeye ve görülmeye de?er, adyna türküler ve ?iirler yazylan bir yayladyr. Kamp kurmaya ,pikni?e orman içinde kysa geziler yapmaya elveri?lidir. Yaylada konaklamak için pansiyon tipi evler,günlük yeme -içme üniteleri bulunmaktadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Harbiye (Daphne)
Antakya’ya 10km. uzaklyktadyr.Vadinin güneyinden çykan kaynaklar ?elaleler olu?turduktan sonra Asi nehrine kavu?ur.Harbiye olarak bilinen bölgenin antik dönemdeki isimleri Kastalia, Pallas ve Saramanna’dyr. Helenistik ve Roma dönemlerinde ça?layanlaryyla tanynan dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olarak kullanylan Defne, zengin halk kesimi tarafyndan yapylan çok sayyda kö?kleri, tapynaklary ve e?lence yerleriyle ünlüydü. Ymparator Gallus döneminde Harbiye eski ihti?amyny kaybetmeye ba?lamy?, Arap istilasynyn sonra da bir daha parlak dönemlerine dönememi?tir. Günümüzde antik dönemden ayakta herhangi bir yapy kalmamy?tyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Havra
1690 yyllarynda, Antakya Kurtulu? Caddesi’ndeki bir binanyn havra’ya dönü?türüldü?ü tahmin edilmektedir. Havrada bulunan mukaddes kitap ‘Tevrat’ ceylan derisi üzerine Ybranice yazylmy? olup, 500 yyllyk bir geçmi?e sahiptir. Düzenli olarak Musevi cemaati burada ibadetlerini yapmaktadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Katolik Kilisesi
Antakya ?ehir merkezinde, Kurtulu? Caddesi’nde bulunmaktadyr. Katolikler 600 yyl aradan sonra tekrar Antakya’ya yerle?mi?lerdir. Buraya ilk gelenler bir kilise ve Avrupalylaryn çocuklary için bir okul açmy?lar daha sonra Antakya’ya gelen Fransyz rahipler ise buraya bir manastyr kurmu?lardyr. 1852 yylynda dönemin padi?ahyndan bir Katolik kilisesi kurmak için izin almy?lar birkaç yyl içinde bu kiliseyi yapmy?lardyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Ortodoks Kilisesi
Antakya Hürriyet Caddesi’nde bulunan kilisenin yapymyna 1860 yylynda ba?lanmy?, büyük depremin ardyndan 1900yylynda restore edilmi?tir. Kudüs’ten sonra en eski kilise ve Do?u Ortodoks kiliselerinin en güzelidir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Samanda? Çevlik
Samanda? ilçesine 9 km uzaklykta Çevlik beldesinde, Musa Da?ynyn eteklerine kurulmu? antik bir ?ehirdir.?ehir Seleukos Nikador I tarafyndan kurulmu?sa da, bu bölgede Paleolitik ça?a tarihlenen ma?ara yerle?imleri vardyr. Helenistik ça?da bu ?ehrin kurulmasyndaki en önemli neden Akdeniz’e egemen olma iste?idir. ?ehir; a?a?y ?ehir (Liman-Çar?y) ve yukary ?ehir (Akrapol) olmak üzere iki kysymdan olu?mu?tur. Yukary ?ehir malikaneler, mabetler ve resmi binalardan olu?makla, a?a?y ?ehir ise liman ve çevresini kapsamaktadyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Tarihi Antakya Evleri
Genelde iki katly olarak ta?, kerpiç ve ah?aptan yapylmy?tyr. Cepheleri güney ve batyya dönüktür. En önemli özellikleri cephe tarafynda bulunan ah?ap direkli, önü açyk sofalardyr.Evlerin ço?unlu?unda geni? avlu,havuz, su kuyusu, meyve a?açlary ve çiçeklerle süslenmi? bahçeler mevcuttur. Yapylmalary 2 asyr öncesine dayanan bu evlerde, Anadolu mimarisi tarzynda süslemecilik ve i?çilik görülmekte olup sayylary oldukça fazlacyr.
antakya otel hotel hotels otelleri
Yeni?ehir Gölü
Yeni?ehir gölü civarynda, Yeni?ehir Mahallesi’nde Roma döneminde Ymma adyyla anylan bir yerle?im yeridir. M.S.12. yüzyylda sava?lar ve yangynlar yüzünden büyük hasara u?rayan Ymma, 1171 depreminde tamamen tahrip olmu?tur. Yeni?ehir mahallesi içinde o dönemin kalyntylary görülebilir. Burada bulunan Yeni?ehir Gölü gazino ve lokantalary ile Amik yöresinin en güzel dinlenme ve mesire yeridir.
antakya otel hotel hotels otelleri
Hürriyet Caddesi No : 10 Antakya / HATAY